•  

   

   

  Menadžment volontera

  Kako dobre ideje organizirati u dobra djela

   

   

   

  Što je menadžment volontera?

  Menadžment volontera označava proces maksimalne upotrebe raspoloživih resursa pri stvaranju nove vrijednosti za organizaciju i korisnike kroz uključivanje volontera u rad organizacije. Menadžment volontera provodi organizator volontiranja, odnosno organizacija koja uključuje volontere u svoj rad.

  Uloga koordinatora volontera

  Koordinator volontera je osoba odgovorna za provedbu volonterskog programa i njegova je uloga brinuti o svim ljudima i procesima vezanima uz volonterski program. Koordinator volontera treba imati dobre komunikacijske vještine, ali i interes i sklonost k razvoju menadžerskih vještina od kojih su vještine delegiranja zadataka važne.

  Ugovor o volontiranju

  Ugovor o volontiranju uređuje pravni odnos organizacije s volonterom. Sklapa se svaki put kada se s volonterom dogovori volonterski angažman, bilo u usmenom ili pismenom obliku.

   

  Zakon propisuje nekoliko situacija kada je ugovor u pisanom obliku obvezan:


  - volontiranje je povezano s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera,

  - volontiranje stranih državljana u Republici Hrvatskoj te državljana RH u inozemstvu, a koje (su)organiziraju hrvatski organizatori volontiranja,

  - dugotrajno volontiranje,
  - volontiranje s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti,

  - kad volonterka ili volonter to zahtijeva ili Zakon to dodatno propisuje.

   

   

  Ciklus menadžmenta volontera

  Ukoliko želite kvalitetno pripremiti i provesti volonterski program potrebno je poznavati elemente s kojima ćete se kao organizator volontiranja susresti. Svaki ciklus menadžmenta volontera uključuje devet elemenata:

   

  0. Priprema temelja za razvoj volonterskog programa
  1. Planiranje volonterskog programa
  2. Izrada opisa poslova za volontere
  3. Pronalaženje volontera
  4. Odabir volontera
  5. Uključivanje i edukacija
  6. Supervizija i evaluacija volontera
  7. Evaluacija volonterskog programa
  8. Vrednovanje i nagrađivanje volontera

All Posts
×